Nová registrace
23.-24.
červen

Partnerský závod - Gravel-Blinduro Česká Kanada

Staré Město pod Landštejnem | 15° 15' 7.258" E 49° 0' 49.741" N
On-line registrace do 15.02.2018
116 závodníků | Seznam přihlášených

Gravel Blinduro chce svést na jedno místo cyklisty všeho druhu. Bikery, silničáře, cyklokrosaře, turisty, festkaře, chrty, pohodáře... S nohama oholenýma i řádně chlupatýma :)

Na oči. Žádný trénink. Trať složená z měřených úseků a transferů v lážo-plážo tempu. Rychlostní zkoušky po silnici, cestách, i trailech. Nic těžkého pro závodníka, dost náročné, aby hobík nezapomněl.

Prostá pravidla. Berany a přilbu pro všechny!

Propozice - Gravel Blinduro Česká Kanada

I. Obecná ustanovení

1. Oficiální název závodu: Gravel Blinduro Česká Kanada. Alternativně a plnohodnotně lze používat název ve spojení s označením generálního partnera a/nebo rokem konání. Dále jen jako „závod“.

2. Cyklistický závod na kolech typu „gravel bike“ a cyklokrosových kolech.

3. Závod je vypsán jako samostatný podnik. Výsledky závodu se nezapočítávají do pořadí žádného seriálu závodů.

4. Závod se neřídí pravidly žádné sportovní autority.

5. Gravel Blinduro je partnerským závodem České Enduro Serie a seriálu Kolo pro život.

II. Termín a místo konání

1. Dvoudenní závod ve dnech 23.6. 2018 a 24.6. 2018.

2. Místem konání je Staré Město pod Landštejnem a oblast označovaná jako Česká Kanada.

III. Registrace

1. Přihlášení k závodu je možné výhradně prostřednictvím online formuláře na webových stránkách www.ceskaenduroserie.cz Pro přihlášení je nutné mít zde zřízený účet. Nový účet lze založit na www.enduroserie.cz/registrovat

2. Přihlašování začíná dne 1.2. 2018 ve 12:00 a končí naplněním limitu pro počet účastníků, nejpozději 15.2. 2018 ve 12:00.

3. Objednávky dárkových poukazů na startovné garantujících účast v závodě lze uplatnit prostřednictvím online formuláře na adrese https://goo.gl/forms/NC82PYjKA0OutORy1 v době od 22.9. 2017 do 8.1. 2018.

4. Dodatečné přihlášení a přihlášení v místě závodu není možné, pokud pořadatel nerozhodne jinak.

5. Závodu se smí účastnit jen řádně přihlášení závodníci se startovním číslem závodu viditelně upevněným na kole.

IV. Poplatky a platby

1. Startovné činí 700 Kč nebo 30 EUR.

2. Startovné se hradí prostřednictvím platební karty nebo bankovním převodem.

3. Cena poukazu na startovné činí 600 Kč nebo 25 EUR.

4. Poukaz na startovné se hradí před zahájením registrace bankovním převodem na základě platebních pokynů zaslaných pořadatelem na emailovou adresu objednatele.

V. Kategorie

1. Závod se vypisuje pro kategorie:

1.1. Muži Expert 15+ (muži ve věku od 15 let včetně; ročníky 2003 a starší)
1.2. Muži Elite 17-20 (muži ve věku od 17 do 20 let včetně; ročníky 1998-2001)
1.3. Muži Elite 21-29 (muži ve věku od 21 do 29 let včetně; ročníky 1989-1997)
1.4. Muži Elite 30-39 (muži ve věku od 30 do 39 let včetně; ročníky 1979-1988)
1.5. Muži Elite 40+ (muži ve věku od 40 let včetně; ročníky 1978 a starší)
1.6. Ženy Expert 15+ (ženy ve věku od 15 let včetně; ročníky 2003 a starší)
1.7. Ženy Elite 17-20 (ženy ve věku od 17 do 20 let včetně; ročníky 1998-2001)
1.8. Ženy Elite 21+ (ženy ve věku od 21 let včetně; ročníky 1997 a starší)

2. Rozhodující je věk dosažený v roce konání závodu.

3. Závodníci narození do roku 2001 včetně se bez dalších podmínek mohou rozhodnout mezi společnou „hobby“ kategorií Expert 15+ a příslušnou věkovou kategorií Elite.

4. Podmínkou vypsání dané kategorie je přihlášení alespoň tří závodníků. Při menším počtu přihlášených závodníků budou tito zařazeni do nejbližší vyšší věkové kategorie.

5. Závodníci mladší 18 let jsou povinni předložit při prezentaci v den závodu písemný souhlas rodičů nebo zmocněného zástupce obsahující jeho jméno, adresu bydliště, číslo osobního dokladu a podpis.

VI. Program

1. Pořadatel je oprávněn změnit program závodu, pokud to okolnosti vyžadují. O provedených změnách informuje pořadatel závodníky při schůzce před startem závodu a/nebo prostřednictvím oficiálních komunikačních kanálů.

2. Časový plán:

Sobota 23.6. 2018:

09:00 – 11:00 Prezentace
11:30 – 11:45 Schůzka se závodníky
12:00 Start 1. dne závodu
19:00 Start noční rychlostní zkoušky

Neděle 24.6. 2018:

08:30 – 08:45 Schůzka se závodníky
09:00 Start 2. dne závodu
16:00 cca Předávací ceremoniál

VII. Odměny a předávací ceremoniál

1. První tři závodníci v pořadí každé z vypsaných kategorií obdrží věcné ceny.

2. Předání věcných cen proběhne po skončení závodu dle časového harmonogramu.

3. Pokud se závodník nezúčastní předávacího ceremoniálu, ztrácí na věcné ceny nárok, s výjimkou neúčasti ze zdravotních důvodů.

VIII. Startovní čísla a startovní listiny

1. Pořadatel přiděluje závodníkům startovní čísla dle vlastního uvážení na základě rozdělení závodníků do jednotlivých kategorií a do startovních skupin.

2. Závodník obdrží při prezentaci v místě závodu tabulku s přiděleným startovním číslem pro připevnění na řídítka.

IX. Průběh závodu a trať

1. Závodníci startují v závodě bez předchozí znalosti trati (tzv. „na oči“).

2. Trénink na trati závodu před startem závodu je zakázán.

3. Pokud pořadatel neurčí jinak, závod se skládá z neměřených transferů a celkem 10 měřených rychlostních zkoušek (dále jen RZ) rozdělených do dvou dnů.

4. Transfery slouží k přesunu závodníků z cíle jedné na start následující RZ. Závodníci se mohou přesouvat ve skupinkách, ale vždy vlastními silami bez použití cizí pomoci.

5. RZ jsou vedeny převážně po lesních cestách, polních cestách a přírodních stezkách s různorodým povrchem. Trať není extrémně technicky náročná. Transfery mohou být vedeny po veřejných komunikacích.

6. RZ a transfery jsou rozmístěny na okruhu o délce 60-70 km, který závodníci absolvují každý den závodu jedenkrát. Druhý den závodu se jede okruh v opačném směru.

7. Poslední RZ prvního dne se uskuteční jako noční.

8. Pořadatel stanoví časový limit pro absolvování celé trati a před startem závodu s ním seznámí závodníky. Odpočet začíná běžet startem daného závodníka do první RZ a končí jeho průjezdem cílem poslední RZ. Pokud závodník překročí stanovený limit, čas nad tento limit bude přičten k součtu časů z jednotlivých RZ. Ředitel závodu má právo limit prodloužit v případě, že více než 20% závodníků překročilo původně stanovený limit.

9. Závod začíná pokynem pořadatele ke startu do prvního transferu.

10. Do první prvního transferu startují závodníci z pořadatelem určeného místa ve skupinách dle startovní listiny. Každých 10 minut startuje skupina 20 závodníků seřazených podle startovních čísel.

11. Do jednotlivých RZ závodníci startují v intervalech 20-30 sekund na pokyn startéra, v pořadí dle vlastního uvážení.

12. Pořadí v závodě je určeno součtem časů dosažených jednotlivými závodníky ve všech RZ.

13. V případě zásahu vyšší moci má pořadatel právo závod předčasně ukončit. Pro určení pořadí budou započítány pouze časy dosažené v RZ, které absolvovali všichni závodníci, s výjimkou těch závodníků, kteří odstoupili ze závodu z jiných důvodů.

14. Trať je vyznačena vytyčovací páskou, brankami a směrovými značkami. Taková místa trati, kde regulérnost závodu vyžaduje označení překážek nebo vytyčení směru, musí být označeny brankami po obou stranách trati, v zatáčkách alespoň na vnitřní straně. Závodník musí předním i zadním kolem objet z vnější strany všechny branky určující vnitřní stranu zatáčky. Zatáčky, překážky a další místa trati vyznačené brankami po obou stranách trati, musí závodník projet oběma koly mezi brankami. Pokud závodník vybočí z trati, musí se na trať vrátit v nejbližším možném místě a nesmí ohrozit ani omezit soupeře.

15. Závodník je povinen držet se přirozené linie cesty nebo trailu. Závodník je odpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám odpovídá za chyby, jichž se na trati dopustil.

16. Závodníci všech kategorií absolvují stejnou trať.

17. Měření časů a zpracování výsledků zajišťuje SportSoft s využitím čipové technologie SportIdent nebo obdobné.

X. Povinná výbava

1. Závodník smí během závodu použít pouze jedno jízdní kolo, na kterém nesmí provádět žádné výměny jednotlivých součástí, s výjimkou duší a plášťů. Opravy poškozených součástí kola a vybavení si závodník zajišťuje svépomocí. Vše potřebné si závodník po celou dobu závodu veze sám. Závodník nesmí během závodu přijmout cizí technickou pomoc mimo oficiální neutrální servisní zónu.

2. Povinná výbava:

2.1. Přilba certifikovaná pro cyklistiku
2.2. Jízdní kolo vybavené řídítky typu „berany“.
2.3. Výkonný světlomet pro noční RZ.

3. Závodník musí mít přilbu nasazenu a správně upevněnu na hlavě při jízdě na kole po celou dobu závodu.

XI. Porušení pravidel a penalizace

1. Závodník porušuje pravidla:

1.1. v případě špatně či neúplně vyplněné přihlášky.
1.2. případě zkrácení trasy, neprojetí průjezdové branky, a využití cizí pomoci a to i mechanické, s výjimkou neutrálního depa.
1.3. v případě hrubého a nesportovního chování, a to zejména vůči oficiálním představitelům. Každý účastník by se měl chovat podle zásad fair-play, slušně, ohleduplně a neohrožovat na zdraví a životě sebe ani ostatní závodníky.
1.4. při nedodržení povinné výbavy, řádně umístěného a správného startovního čísla a/nebo čipu. Nedodržení povinné výbavy má za následek diskvalifikaci ze závodu.
1.5. v případě použití zakázaných dopingových látek (dle předpisů WADA). Bude-li mu poskytnuta pomoc druhé osoby v podobě technické výpomoci, tlačení, tažení, výměny celého kola, k dosažení jeho výsledku

2. Závodník musí brát ohled na životní prostředí. Odhazovat odpadky je povoleno pouze v místech občerstvovacích stanic.

3. Jestliže závodník odstoupí z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit pořadateli.

4. Je zakázáno upravovat tvar tabulky se startovním číslem, zakrývat či odstraňovat loga sponzorů a umisťovat na ni jakákoli další reklamní označení. Porušení tohoto nařízení se trestá diskvalifikací ze závodu. Závodník je povinen zajistit, aby bylo startovní číslo čitelné po dobu trvání závodu. Pokud dojde k poškození tabulky během závodů, je závodník povinen neprodleně informovat pořadatele.

5. Možnosti potrestání závodníka při porušení pravidel:

5.1. slovní napomenutí
5.2. časová penalizace
5.3. diskvalifikace

6. O způsobu potrestání závodníka rozhoduje ředitel závodu. O udělení trestu informuje závodníka ředitel závodu nebo pořadatel.

7. Diskvalifikovaný závodník je povinen neprodleně odstoupit ze závodu a opustit trať. Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva.

XII. Protesty

1. Reklamaci výsledků závodu může uplatnit pouze dotčený závodník u ředitele závodu, a to v den závodu nejpozději půl hodiny před časem započetí předávacího ceremoniálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

XIII. Ostatní ustanovení

1. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny propozic.

2. Změny a doplnění propozic, informace a výsledky zveřejněné prostřednictvím oficiálních komunikačních kanálů pořadatele, se považují za oficiální.

3. Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Účast v závodu vyžaduje od závodníků velké psychické a fyzické vypětí. Závodník by se měl před závodem podrobit odbornému vyšetření sportovním lékařem a znát svůj aktuální zdravotní stav. Závodník se nesmí účastnit závodu, pokud si je vědom překážky v jeho zdravotním stavu, z důvodu které by jeho účast v závodu představovala zdravotní riziko.

4. Zdravotnický dozor zajišťuje Paramedic rescue z.s.

5. Závody se jedou za plného silničního provozu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatele. Závodníkům se doporučuje zřízení úrazového pojištění.

6. Závodníci jsou povinni seznámit se s propozicemi závodu, které se zavazují dodržovat.

7. Pořadatel ve spolupráci se svými dodavateli zajišťuje v době závodu bezplatnou základní technickou servisní podporu tzv. „neutrální depo“.

8. Pořadatel ve spolupráci se svými dodavateli zajišťuje v době závodu bezplatné občerstvení.

9. Pořadatel nezajišťuje ubytování pro závodníky. Pro kontakty a informace o ubytovacích kapacitách navštivte oficiální komunikační kanály pořadatele.

10. Použití jízdních kol s asistovaným pohonem je zakázáno.

XIV. Pořadatel

1. Pořadatel :
Polis z.s., Na Jarově 48, 130 00 Praha 3, IČ: 67675786, DIČ: CZ67675786

2. Kontaktní osoba:
Zdeněk Pól, Telefon: 725 928 450, Email: polzdenek@gmail.com

3. Ředitel závodu:
Michal Prokop

4. Oficiální komunikační kanály:
4.1. www.facebook.com/gravel.blinduro
4.2. www.facebook.com/events/733625636844034
4.3. www.facebook.com/events/135197863938760
4.4. www.ceskaenduroserie.cz

 • Hlavní partneři
  specialized logo full giant  fox Rock Machine02
 •  
 • Dodavatelé
  LZ5 lezyne placeable black r3 Small  Nutrend 2018 haven lawi1  sportobchod
  KOna1 logo  logo Bell Black  Kastar logo katmar ONeal
 • Hlavní mediální partner

  ceska televize iVelo logo modre logo velo mtbs PB corporate RGB     DKey1 go