Nová registrace

Pravidla seriálu

PRAVIDLA ČESKÉ ENDURO SERIE 2020
(aktualizace 4.6.2020)

1. Termínová listina

 


2. Vyplnění přihlášek a registrace

Přihlašování na závod probíhá pomocí registračního systému (RS) na www.enduroserie.cz Dále v místě závodu vždy v sobotu od 14:00 do 18:00 hodin pomocí jednotného přihlašovacího formuláře. POZOR: závodníci mají povinnost označit kolo tabulkou s platným startovním číslem, tratě jsou otevřeny pouze pro přihlášené závodníky. Každý účastník je odpovědný za správné a úplné vyplnění údajů v RS a písemné přihlášky na prezenci v místě závodu. Za nezletilé dítě tuto správnost stvrzuje na místě svým podpisem zákonný zástupce. V případě, že jsou závodníkovy osobní údaje již v RS, je nutné vyplnit i přidělené číslo karty/registrace. Pokud si tyto údaje závodník nepamatuje nebo kartu ztratil, lze kontaktovat přímo pořadatele ČES (info@enduroserie.cz). Na jednotlivých závodech lze tuto informaci získat na prezenci. V případě špatně nebo neúplně vyplněné přihlášky se startující vystavuje riziku, že jeho výsledek nebude započítán. Závodník je dále povinen ověřit si, že není v RS registrován duplicitně. Pokud zjistí, že ano, je nutné co nejdříve kontaktovat pořadatele ČES. V případě vzniku špatně zapsaného výsledku z výše uvedených důvodů, nese plnou zodpovědnost závodník a reklamaci nelze uplatnit. Závodník startuje vždy na vlastní nebezpečí. Závody se jedou za plného silničního provozu a proto je účastník povinen dodržovat pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatele. Závodník by měl před závodem znát svůj aktuální zdravotní stav a podrobit se odbornému vyšetření sportovním lékařem. Doporučujeme uzavření úrazového pojištění. Přehlašování na jinou trať v den závodu je možné pouze se souhlasem delegovaného zástupce ČES / rozhodčího, a to za poplatek 100 Kč. Přehlášení může být bez udání důvodu zamítnuto.

3. Věkové kategorie závodníků

Race: do závodu jsou zařazeny všechny RZety
Hobby: pouze vybrané RZety

Race Muži U21 17-20 let
Race Elite (muži) 21-29 let
Race Muži 30-39 let
Race Muži 40+
Race Ženy U21 17-20 let
Race Ženy 21+

Hobby Junioři 15-20 let
Hobby Muži 21 +
Hobby Muži 40+ 
Hobby Ženy 15+

Rookie 11-14 let
Grom 6-10 let

Možnost volby kategorie Race Elite (RE)!!! Pokud je závodníkovi více než 29 let může se dobrovolně přihlásit do kategorie Race Elite. Závodník musí zvolit kategorii před prvním závodem, do kterého nastoupí, kategorie nelze měnit v průběhu sezóny. Závodník ale může např. nastoupit v jednom závodě do soutěže Race, v dalším pak do soutěže Hobby. V takovém případě bude veden v průběžném pořadí soutěže Race i Hobby.

Závodníci, kteří obsadili 1.-3. místo průběžného pořadí kategorie Hobby muži ročníku 2019 a všichni vítězové jednotlivých závodů kategorie Hobby muži nemohou startovat v kategorii Hobby muži v ročníku 2020, případný start v této kategorii bude znamenat diskvalifikaci závodníka.

4. Startovné

Jednotné startovné pro trénink a nedělní závod. Startovné musí být zaplaceno před termínem změny výše startovného nebo v dostatečném předstihu před daným závodem, připsání startovného na účet nejpozději do středy před závodem. Pozdější platby nemusí dorazit na náš účet a tím se vystavujete riziku - NEZAPLACEN.  Zahraniční platba je nevratná, může být použita k úhradě dalšího závodu. Vrácení startovného je možné do úterý před závodem. Převedení startovného na jiný závod nebo závodníka je možné do úterý předcházející závodu. Tuto změnu je podat písemnou formou (stačí e-mail) na info@kolopro.cz Změna kategorie je možná pouze do úterý před daným závodem a to písemnou formou (stačí e-mail). 

Startovné 15 a více let

on-line:  800,- Kč , 1000,- Kč
na místě není registrace možná!!!

Startovné do 15 let

on-line 350Kč
na místě není registrace možná!!!

Permanentní karty

Na všech závodech letošního 8. ročníku České Enduro Serie můžete nově využít koncept permanentních slev na startovném. Elektronické permanentky Česká Enduro Série 2020 ve dvou variantách platí pro celou sezónu 2020, je vystavena na konkrétní jméno, tudíž není přenosná. Permanentku nelze uplatnit na partnerské závody. 

 • Permanentka ČES Gold – Tato permanentka poskytuje majiteli startovné na všech 6 závodů ČES 2020. Závodník, který objede celý seriál tak ušetří 1000 Kč. Neplatí pro poslední závod 3.-4.10.2020 termínové listiny ČES2020
  Cena: 3800 Kč
 • Permanentka ČES Silver – Tato permanentka poskytuje majiteli startovné na 4 libovolné závody ČES 2020. Závodník tak ušetří 600 Kč. Nabídka není časově omezena, můžete ji pořídit kdykoliv během sezóny.
  Cena: 2600 Kč

Jak si elektronickou permanentku pořídit:
Permanentku ČES objednáte online přes nový ESHOP 
Permanentku si aktivuješ použitím kódu, který ti příjde v potvrzovacím emailu objednávky při prvním přihlášení na závod na stránkách www.sportprozivot.cz
A
ktivací se automaticky propojís vybraným profilem účastníka.
Permanentka platí na jednu sezónu, na konkrétní jméno a je nepřenosná.
Tyto permanentky lze využít pouze ONLINE!!! 
Nevyčerpané startovné nelze převést do dalšího ročníku, nevrací se ani poměrná část peněz. 
Startovné za jednotlivý závod nelze vrátit ani převést na jiného závodníka.

5. Řazení na startu

Startovní listiny se sestaví odděleně pro soutěže Race,Hobby, Rookie a Grom na základě průběžného pořadí v celé České Enduro Sérii z předem přihlášených závodníků.
Systém sám seřadí přihlášené závodníky podle průměrného bodového hodnocení. Závodníkům následně přidělí startovní čísla. Hodnota přiděleného čísla. Průměrné bodové hodnocení bude pravidelně aktualizováno na www.enduroserie.cz v profilu závodníka. Průměrné bodové hodnocení vychází z bodové tabulky za absolutní pořadí.


a) výpočet při prvním startu závodníka v roce 2020
V prvním závodě, na který se účastník přihlásí, se bude závodníkovi počítat průměrný bodový zisk ze 3 nejlépe odjetých závodů v roce 2019. V případě, že odjel 2 závody, průměrný bodový zisk ze dvou. V případě jednoho odjetého závodu, výsledek z jednoho závodu.


b) výpočet po odjetí 1. závodu v roce 2020
1 závod odjetý = prům. bod. zisk 2019 + bod. zisk z 1. závodu 2019 děleno 2 (dále jen / 2)
2 závody odjeté = prům. bod. zisk 2019 + bod. zisk z 1. závodu + bod. zisk z 2. závodu / 3
více jak 2 závody odjeté = systém vybere z odjetých závodů 2019 a prům. bod. zisku 2018 nejvyšší 3 bodové zisky / 3


c) v případě, že závodník nejel žádný závod v roce 2019
1 závod odjetý = bod. zisk z 1 závodu / 1
2 závody odjeté = bod. zisk z 1 závodu + bod. zisk z 2. závodu / 2
více jak 2 závody odjeté = nejlepší 3 bodové zisky v roce 2020 / 3

Závodníci přihlášení na místě startují vždy až za předem přihlášenými. V případě, že na startu není přítomen vedoucí závodník průběžného pořadí, startovní číslo jedna se nepřiděluje. Ředitel závodu má právo udělit maximálně 5 ks tzv. divokých karet (přednostní startovní číslo), pro tyto účely má vyhrazenu číselnou řadu startovních čísel 11-15 . Do první RZety případně transferu startují závodníci dle těchto startovních listin, starty v dalších RZetách v libovolném pořadí. Ženy v Race i Hobby soutěži mohou startovat bez ohledu na pořadí dané startovním číslem.
Závod může začínat transferem. Na start se závodník připraví vždy s jednou nohou na zemi, stání v pedálech není povoleno!

6. Trať závodu a bezpečnost

6.1 Enduro trať se skládá z několika tzv. RZet (rychlostních zkoušek) a transferů. RZety jsou převážně sjezdové, s úsekem stoupání, který není delší než 15% celkové délky RZety. Trať není extrémně technicky náročná.
6.2 Transfery slouží k přesunu závodníků z cíle jedné na start následující RZety. Závodníci se mohou přesouvat ve skupinkách, ale vždy vlastními silami bez použití cizí pomoci. V sobotu před závodem je stanoven časový limit na celý závod, který se počítá od startu do první Rzety nebo prvního transferu. Za každých započatých 5 minut nad tento limit bude přičteno 10 sekund k součtu časů z jednotlivých RZet. Ředitel závodu má právo limit posunout o 15 minut v případě, že více než 20% jezdců časový limit nestihlo.
6.3 V rámci zázemí závodu (v blízkosti startu a cíle závodu) bude připraveno mechanické depo, které závodníci mohou využít pro cizí technickou pomoc.
6.4 Trať je vyznačena značící páskou a směrovými černo žlutými značkami, dále průjezdovými brankami pomocí k sobě směřujících trojúhelníků. Trať je možno najíždět od pátku od 12:00 hodin před závodem na vlastní nebezpečí, přičemž kompletní značení bude dokončeno v sobotu v 11:00 hodin. Není zajištěn zdravotnický dozor.
6.5 V případě vyšší moci má ředitel závodu právo závod předčasně ukončit. Pro určení pořadí budou započítány pouze RZety, které odjela celá startovní listina, mimo závodníků, kteří závod nedokončili z jiných důvodů.
6.6. Zdravotní služba je zajištěna pouze v průběhu závodu.

7. Porušení pravidel závodu České Enduro Serie

7.1 Závodník porušuje pravidla:
• V případě špatně či neúplně vyplněné přihlášky.
• V případě zkrácení trasy, neprojetí průjezdové branky a využití cizí pomoci a to i mechanické s výjimkou oficiálního depa na rychlostní zkoušce i transferu. Závodník je zodpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám zodpovídá za své chyby, jichž se na trati dopustil. Závodník je povinen držet se přirozené linie trailu.
• V případě hrubého a nesportovního chování, a to zejména vůči oficiálním představitelům. Každý účastník by se měl chovat podle zásad fair-play, slušně, ohleduplně a neohrožovat na zdraví a životě sebe ani ostatní závodníky. Závodník má povinnost poskytnout první pomoc na trati zraněnému závodníkovi a nahlásit zranění nejbližšímu pořadateli. Časová ztráta v důsledku poskytnutí první pomoci může být po zvážení ředitele závodu odečtena od dosaženého času.
• Při nedodržení povinné výbavy, řádně umístěného a správného startovního čísla s čipem.
• V případě použití zakázaných dopingových látek (dle předpisů ČSC a UCI). Bude-li mu poskytnuta pomoc druhé osoby v podobě technické výpomoci, tlačení, tažení, výměny celého kola, k dosažení jeho výsledku
• Závodník musí brát ohled na životní prostředí. Odhazovat píchlé duše, cyklistické lahve, obaly od gelů, tyčinek, apod. je možné pouze v místech občerstvovacích stanic.
• Jestliže závodník odstoupí z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit časomíře nebo řediteli závodu nebo rozhodčímu / delegátovi ČES.
• Závodník nesmí tabulku se startovním číslem nijak řezat, stříhat ani upravovat. Výjimka může být dána pouze delegovaným zástupcem/rozhodčím ČES.

7.2 Možnosti potrestání porušení pravidel:

• slovní napomenutí
• časová penalizace
• diskvalifikace

O trestu rozhoduje delegovaný zástupce ČES / rozhodčí ve spolupráci s ředitelem závodu a oficiální časomírou. Diskvalifikaci na startu provádí přímo rozhodčí, ředitel závodu, seriálu nebo jeho zvolený zástupce, který je k tomu oprávněn. Diskvalifikovaný závodník může závod absolvovat, ale nebude uveden ve výsledkové listině a nebudou mu započteny body do jednotlivých soutěží v rámci ČES. Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva.

8. Vyhlášení vítězů na jednotlivých závodech České Enduro Serie

8. Vyhlášení vítězů na jednotlivých závodech České Enduro Serie
8.1 Pořadí závodníka v závodě se získá součtem časů na rychlostních zkouškách (RZ). Pořadí závodníka odpovídá zisk určitého počtu bodů, dle bodovací tabulky
8.2 Měření času společností Sportsoft, chipová technologie běžná na orientačních bězích
8.3 Na jednotlivých závodech garantujeme minimální finanční prémie v pořadí muži a ženy soutěže Race
Kategorie Race Elite (muži 21-29let): Vyhlašuje se prvních pět: 2500 Kč, 2000Kč, 1500Kč, 1000 Kč, 800 Kč
Kategorie Race ženy (21-29 let): Vyhlašují se první tři: 1500 Kč, 1000 Kč, 800 Kč
8.4 V rámci dalších kategorií U21,R30, R40, HM,HZ,HM40,HJ a všechny dětské kategorie se vyhlašují první tři, pro které budou připraveny hmotné ceny
8.5 Vítězové se vyhlašují vždy po závodě dle časového harmonogramu.
8.6 V případě, že se závodník vyhlášení nezúčastní (s výjimkou zdravotních důvodů), ztrácí nárok na ceny.

9. Povinná výbava

9.1 Závodník smí používat pouze jedno jízdní kolo, jedny komponenty, vše potřebné si musí vést sám a opravy zajišťovat svépomocí. Nikde nic neodkládá, nevyměňuje. Přestože starty mohou být pokaždé na stejném místě, závodník musí do celého závodu vyrazit s celou výbavou. Vzájemná pomoc mezi závodníky je povolena a podporována, cizí pomoc dovolena není. Není dovoleno používat elektrokolo pokud není dovoleno jinak. 
9.2 Povinnou výbavou je cyklistická helma. Závodník musí mít helmu po celou dobu jízdy v závodu, helmu nemusí mít pouze v transferu při jízdě do kopce nebo v případě sesednutí z kola. Pro děti do 18 let je helma povinná po celou dobu bez výjimky. Povinný je i chránič páteře, možno nahradit batohem s integrovaným chráničem páteře. Nedodržení povinné výbavy bude mít za následek diskvalifikaci ze závodu.
Pořadatel důrazně doporučuje integrální helmu, chrániče kolen, loktů, dlouhoprsté rukavice, sjezdové/motokrosové brýle, nářadí, rezervní duši, základní lékárničku a vždy kontakt na pořadatele!

10. Sportovní soutěže v rámci seriálu Česká Enduro Serie

10. Sportovní soutěže v rámci seriálu Česká Enduro Serie
Pořadatelem průběžných sportovních soutěží je Kolo pro život, z.s., Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1, IČO: 03401707


10.1 Průběžné pořadí jednotlivců
Principem soutěže je přiřazení určitého počtu bodů závodníkovi za jeho umístění v závodě podle bodovací tabulky (absolutní pořadí jednotlivci).
- Absolutní pořadí je sestaveno zvlášť pro soutěže Race a Hobby/Rookie/Grom. Absolutní pořadí se určí součtem bodů ze čtyř závodů, počítají se tedy čtyři závody ze šesti. Škrtají se dva nejhorší bodové výsledky ze šesti závodů.
- Pořadí v kategorii je sestaveno v rámci kategorie na základě získaných bodů v kategorii a určí se součtem bodů ze čtyřech závodů, počítají se tedy čtyři závody ze šesti. Škrtají se dva nejhorší bodové výsledky ze sedmi závodů..
V případě bodové rovnosti rozhoduje součet bodů ze všech závodů bez škrtání, následně výsledek posledního závodu v sérii.


10.2. Průběžné pořadí teamů

Teamová soutěž CZECH ENDURO TEAM

Soutěž tříčlených týmů v rámci seriálu Česká Enduro Série. Teamem se rozumí účelové seskupení závodníků, kteří jsou pro teamovou soutěž řádně zaregistrováni, mají společný název a svého kapitána. Team vzniká výhradně registrací přes www.enduroserie.cz. Všichni členové teamu musí mít svůj profil v registračním sytému a musí souhlasit se svým zařazením v teamu. Team zakládá kapitán (zakládající člen) za pomoci čísel registrací jednotlivých členů. Team může být založen kdykoliv v průběhu sezóny.


Team tvoří min 2 až max 3 závodníků. Team může být složen z jezdců všech kategorií i soutěží Race a Hobby. Soupiska členů je platná po celý průběh seriálu. Výměny a odhlášení jezdců nejsou v průběhu soutěže možné, dohlášení ano. Bodovat mohou pouze ti jezdci, kteří jsou v den závodu na teamové soupisce. Body nelze připisovat zpětně. Pozor nezaměňujte Team s pojmem Klub! Klub je širší pojem. Závodník může mít svůj domovský klub (např. v rámci Českého svazu cyklistiky) a ten může být odlišný od Teamu v rámci České Enduro Série. Závodníci se mohou sdružit do Teamu, i když jsou z různých klubů. Pojem Team patří pouze do teamové soutěže České Enduro Série

- Absolutní pořadí. Bodování v teamové soutěži vychází z principu součtu bodů získaných třemi závodníky teamu s nejvyšším bodovým ziskem v rámci kategorie v jednotlivém závodě. Následně se započte čtyři nejlepších bodových zisků teamu ze 6 závodů. Škrtají se dva nejhorší bodové výsledky ze šesti závodů. Bodový přínos jednotlivce / člena teamu pro teamovou soutěž je dán součtem bodů získaných v absolutním pořadí jednotlivců a bodů získaných v kategorii (body v kategorii pro týmovou soutěž).


Příklad: Závodník se umístil na 50. místě v celkovém pořadí soutěže RACE. Ve své kategorii R40 se umístí na 6. místě. Bodové ohodnocení, které si připíše na své konto, bude 80 bodů odpovídajících 50. místu v absolutním pořadí jednotlivců. Do týmové soutěže přispěje svému týmu 80 body + 510 body za 6. místo v kategorii R40. Celkem 80 + 510 = 590 bodů.
V případě bodové rovnosti rozhoduje součet bodů ze všech závodů bez škrtání, následně výsledek posledního závodu v sérii.

11. Podání protestu

11.1 Podání protestu proti výsledku v závodě:
Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze v den závodu, a to nejpozději půl hodiny před vyhlášením výsledků u ředitele závodu v místě časomíry v cílové rovince. Podmínkou je vyplnění příslušného formuláře a složení kauce 500 Kč, která bude v případě kladného vyřízení ve prospěch protestujícího vrácena. Pozdější reklamace nebudou uznány. Ve výjimečných případech, kdy se nedal z objektivního důvodu protest podat v řádném termínu, lze protest uplatnit formou emailu do 2 dnů ode dne konání závodu.


11.2 Podání protestu proti pořadí ve sportovní soutěži
Reklamaci na pořadí soutěží je možné uplatnit výhradně u pořadatele Kolo pro život, z.s. (info@enduroserie.cz), nejdéle však do tří pracovních dnů od zveřejnění výsledků soutěží po každém závodě na www.enduroserie.cz. Reklamace musí mít písemnou formu (stačí e-mail). Reklamaci může podat pouze závodník. Na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel. Body mohou být v případě vážného porušení pravidel odebrány závodníkovi i zpětně. Pozor: Pořadatel sportovní soutěže neřeší reklamace výsledků jednotlivých závodů!

12. Vyhlášení sportovních soutěží.

Vyhlášení celkového pořadí v České Enduro serii proběhne pro vítěze jednotlivých kategorií soutěží Race,Hobby,Rookie a Grom a vítěze Teamové soutěže vždy 1.-3. místo na slavnostním vyhlášení po skončení serie. Pro všechny vítěze budou připraveny kvalitní hmotné ceny.

13. E-Enduro Race

13.1 Definice

 • E-Enduro Race je závod horských kol s asistovaným pohonem. 
 • E-Enduro Race trať se skládá z několika tzv. RZet (rychlostních zkoušek) a transferů. RZety jsou převážně sjezdové, s úsekem stoupání a technických pasáží, které prověří technickou zdatnost jezdce. Při vloženém sobotním závodu se trať skládá pouze s vyznačeného okruhu o délce do 1km. 

13.2 Kategori
E-Enduro Race je otevřena pro všechny jezdce bez nutnosti ČSC a UCI licence. Kategorie jsou následující.

Název kategorie popis
EEM OPEN muži 15+
EEZ OPEN ženy 15+


13.3 Speciální ustanovení 

 • Všichni závodníci se musí řídit pravidly závodu a zákonem o silničním provozu, zejména pokud se jedná o závodní trasu (RZ) která vede nebo protíná silnici pro motorová vozidla. 
 • Jezdi s rozumem a Fair Play, uvolní rychlejšímu trať. 
 • Závodník smí používat pouze jedno kolo, jedny komponenty, vše potřebné si musí vést sám a opravy zajišťovat svépomocí. Nikde nic neodkládá, nevyměňuje. Přestože starty mohou být pokaždé na stejném místě, závodník musí do celého závodu vyrazit s celou výbavou. Vzájemná pomoc mezi závodníky je povolena a podporována, cizí pomoc dovolena není.

13.4 Registrace 
Přihlašování na závod probíhá pomocí registračního systému (RS) na www.enduroserie.cz, pomocí jednotného přihlašovacího formuláře.

13.5 Specifikace kola 

 • Česká Enduro Série umožní závodníkům použít pouze taková kola, která umožňují jízdu s asistovaným pohonem kol, podle výrobců elektrokol. Změna komponentů je dovolena(zapletená kola, brzdy,vidlice apod.) Rám, elektromotor a el.vedení musí zůstat v originálním provedení. V případě jakehokoli sporu se spoléháme na oficiální stránky a katalogy výrobců. 
 • Všechna kola musí být v souladu se směrnicí EU 2002/24 / CE.
Směrnice EU 2002724 / CE (článek 1 písm. H) definuje kolo s asistencí elektromotoru s následující charakteristikou:
- Maximální výkon elektromotoru: 0, 25 KW
- Výkon elektromotoru bude postupně snižováno, jakmile se rychlosti přiblíží 25Km/h a úplné přerušení nad 25 km / h.
- Pokud závodník nešlape do pedálů, je odpojen výkon elektromotoru.
Všechna kola splňující tato pravidla nemusí být homologována a musí být považována za klasická kola. Všechna kola, která tato pravidla nesplňují, nemohou být považována za kola ale za vozidla, které
musí být homologována. Tato EU směrnice byla provedena v Itálii a je účinná a platná!!! 
 
13.6 Vyhlášení 
Vyhlášení pořadí E-Enduro Race proběhne pro vítěze jednotlivých kategorií OPEN vždy 1.-3. místo na slavnostním vyhlášení závodu. Pro všechny vítěze budou připraveny kvalitní hmotné ceny. 


Bodovací tabulka

 

Bodovací tabulka ČES 2020 -RACE   Bodovací tabulka ČES 2020 -HOBBY/ROOKIE/GROM
poř. Absolutní pořadí jednotlivci Body v kategorii   poř. Absolutní pořadí jednotlivci Body v kategorii
1 300 900   1 150 450
2 250 750   2 125 375
3 210 630   3 105 315
4 180 540   4 90 270
5 175 525   5 87,5 262,5
6 170 510   6 85 255
7 165 495   7 82,5 247,5
8 160 480   8 80 240
9 155 465   9 77,5 232,5
10 150 450   10 75 225
11 147 441   11 73,5 220,5
12 144 432   12 72 216
13 141 423   13 70,5 211,5
14 138 414   14 69 207
15 135 405   15 67,5 202,5
16 132 396   16 66 198
17 129 387   17 64,5 193,5
18 126 378   18 63 189
19 123 369   19 61,5 184,5
20 120 360   20 60 180
21 118 354   21 59 177
22 116 348   22 58 174
23 114 342   23 57 171
24 112 336   24 56 168
25 110 330   25 55 165
26 108 324   26 54 162
27 106 318   27 53 159
28 104 312   28 52 156
29 102 306   29 51 153
30 100 300   30 50 150
31 99 297   31 49,5 148,5
32 98 294   32 49 147
33 97 291   33 48,5 145,5
34 96 288   34 48 144
35 95 285   35 47,5 142,5
36 94 282   36 47 141
37 93 279   37 46,5 139,5
38 92 276   38 46 138
39 91 273   39 45,5 136,5
40 90 270   40 45 135
41 89 267   41 44,5 133,5
42 88 264   42 44 132
43 87 261   43 43,5 130,5
44 86 258   44 43 129
45 85 255   45 42,5 127,5
46 84 252   46 42 126
47 83 249   47 41,5 124,5
48 82 246   48 41 123
49 81 243   49 40,5 121,5
50 80 240   50 40 120
51 79 237   51 39,5 118,5
52 78 234   52 39 117
53 77 231   53 38,5 115,5
54 76 228   54 38 114
55 75 225   55 37,5 112,5
56 74 222   56 37 111
57 73 219   57 36,5 109,5
58 72 216   58 36 108
59 71 213   59 35,5 106,5
60 70 210   60 35 105
61 69 207   61 34,5 103,5
62 68 204   62 34 102
63 67 201   63 33,5 100,5
64 66 198   64 33 99
65 65 195   65 32,5 97,5
66 64 192   66 32 96
67 63 189   67 31,5 94,5
68 62 186   68 31 93
69 61 183   69 30,5 91,5
70 60 180   70 30 90
71 59 177   71 29,5 88,5
72 58 174   72 29 87
73 57 171   73 28,5 85,5
74 56 168   74 28 84
75 55 165   75 27,5 82,5
76 54 162   76 27 81
77 53 159   77 26,5 79,5
78 52 156   78 26 78
79 51 153   79 25,5 76,5
80 50 150   80 25 75
81 49 147   81 24,5 73,5
82 48 144   82 24 72
83 47 141   83 23,5 70,5
84 46 138   84 23 69
85 45 135   85 22,5 67,5
86 44 132   86 22 66
87 43 129   87 21,5 64,5
88 42 126   88 21 63
89 41 123   89 20,5 61,5
90 40 120   90 20 60
91 39 117   91 19,5 58,5
92 38 114   92 19 57
93 37 111   93 18,5 55,5
94 36 108   94 18 54
95 35 105   95 17,5 52,5
96 34 102   96 17 51
97 33 99   97 16,5 49,5
98 32 96   98 16 48
99 31 93   99 15,5 46,5
100 30 90   100 15 45
101 29 87   101 14,5 43,5
102 28 84   102 14 42
103 27 81   103 13,5 40,5
104 26 78   104 13 39
105 25 75   105 12,5 37,5
106 24 72   106 12 36
107 23 69   107 11,5 34,5
108 22 66   108 11 33
109 21 63   109 10,5 31,5
110 20 60   110 10 30
111 19 57   111 9,5 28,5
112 18 54   112 9 27
113 17 51   113 8,5 25,5
114 16 48   114 8 24
115 15 45   115 7,5 22,5
116 14 42   116 7 21
117 13 39   117 6,5 19,5
118 12 36   118 6 18
119 11 33   119 5,5 16,5
120 10 30   120 5 15
121-150 8 24   121-150 4 12
151-180 6 18   151-180 3 9
181- 4 12   181- 2 6
 
 • HLAVNÍ PARTNEŘI
  Nutrend  logo Giant 20 RGB  Trek logo origin primary black  STRABAG teams work    
 • DODAVATELÉ
         bikeporn logo katmar vtkulate  new Oneal  lawi2   rouvyDatový zdroj 1
 • SERVISNÍ DEPO
   Kolofix logo  
 • HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

  ceska televize iVelo logo modre logo velo mtbs PB corporate RGB  špindl EWS Qualifier